Drukuj

Podczas VIII sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Gminy Borowa udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Absolutoryjną procedurę poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. 

Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Borowa za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Borowa uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Za uchwałą zatwierdzającą sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium głosowało 15 radnych.
Wójt Stanisław Mieszkowski podziękował za pozytywna ocenę.