29 października br. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020  dokonała wyboru 65 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowe V Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Gmina Borowa uplasowała się na 53 miejscu z projektem pn.: ,,Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Woli Pławskiej”, otrzymując dofinansowanie w kwocie 184 079,99 zł.