W dniu 24.08.2019 r.  w budynku Domu Wiejsko-Strażackiego odbyło się spotkanie w sprawie gazyfikacji miejscowości Orłów.
W spotkaniu wzięli udział: poseł na Sejm RP- Zbigniew Chmielowiec, Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski, Sekretarz Gminy Borowa - Robert Myjak, Przewodniczący Rady Gminy Borowa – Mieczysław Wiącek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Borowa - Piotr Drożdżowski, radny wsi Orłów - Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów - Władysław Rucki, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. - Beata MazurZbigniew Knapik oraz zainteresowani mieszkańcy.
Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” podkreślając, że warunkiem koniecznym realizacji projektu jest zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. Nie zabrakło też odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców.

Biorąc to pod uwagę warunek dotyczący liczby umów  prosimy o w miarę możliwości szybkie ich podpisanie i przekazanie do sołtysa (do 7 września 2019 r. włącznie).
Wzory umów można odebrać u sołtysa lub pobrać ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

W dniu 23 marca 1933r. Sejm uchwalił ustawę o "częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego", która znacząco zreformowała ówczesny podział administracyjny II Rzeczypospolitej. Jej celem było zlikwidowanie znaczących różnic w podstawowym podziale administracyjnym na terenach dawnych zaborów. W szczególności chodziło o tereny dawnej Galicji i Prus, gdzie dominowały gminy jednostkowe (jednowioskowe) w porównaniu z byłym zaborem rosyjskim, w którym istniały gminy zbiorowe (wielowioskowe). Na mocy tej ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych, drogą rozporządzenia, z  dniem 1 sierpnia 1934r. z ponad 10 tys., gmin jednowioskowych z ww. zaborów utworzył niewiele ponad 1000 gmin zbiorowych, w tym naszą borowską gminę. Czas jaki upłynął od dnia powołania Gminy Borowa, minął pod znakiem wielu znaczących wydarzeń historycznych, tj. II wojny światowej, nastaniu okresu PRL-u i związanych z nim przemian ustrojowych. Wydarzenia te nie bez znaczenia odbiły się na 85 letniej historii samorządu naszej gminy, pełnej zmian i reform administracyjnych.
Do czasu powołania gminy zbiorowej, każda miejscowość tj.: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Schönanger (obecny Orłów) i Wola Pławska, była osobną gminą. Każda z nich posiadała organ uchwałodawczy tj. radę gminną, składającą się z 8-36 członków (ilość była uzależniona od  wielkości wioski) oraz organ uchwałodawczy tzw. Zwierzchność Gminną. Skład zwierzchności pochodził z wyborów dokonywanych przez radę gminną, a składali się na nią wójt (czasem nazywany przełożonym gminy) oraz co najmniej dwóch członków - tzw. przysięgłych. Kadencja rady gminnej i zwierzchności trwała 6 lat.
Z dniem 1 sierpnia 1934r. z mocy rozporządzenia przestały istnieć gminy jednostkowe. W ich miejsce powołano zbiorową Gminę Borowa. W jej skład wchodziły niemal wszystkie wioski obecnej Gminy Borowa. Wyjątek stanowiła miejscowość Łysakówek, która weszła w skład sąsiedniej gminy Czermin. Miejscowości składowe (dotychczasowe gminy jednostkowe) stawały się gromadami (sołectwami) i posiadały swoje organy przedstawicielskie tj. radę gromadzką z sołtysem i podsołtysem na czele. Wg nowej ustawy organem uchwałodawczym w gminie była Rada Gminy w liczbie 12 radnych. Skład rady był wybierany przez tzw. "kolegium gminy", na które składali się delegaci rad gromadzkich z sołtysami i podsołtysami wszystkich gromad. Organem wykonawczym w gminie był Zarząd Gminy w skład którego wchodził wójt, podwójci i 2-3 członków zarządu tzw. ławników. Skład zarządu wybierała rada gminy w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Gminy i Zarządu trwała 5 lat. Jednym z obowiązków wójta było prowadzenie posiedzeń rady gminy, bowiem nie było wówczas funkcji przewodniczącego rady. Pierwszym wójtem Gminy Borowa był Stanisław Miłoś z Górek, który pełnił swą funkcję do wybuchu II wojny światowej.

W dniu 06.08.2019 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się zebranie członków LGD PROWENT z terenu Gminy Borowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja  dotycząca o działalności LGD PROWENT oraz podejściu Leader w ramach PROW 2014-2020.
3. Wybór Delegatów z terenu Gminy Borowa.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie gminy w celu oddania hołdu uczestnikom oraz ofiarom cywilnym Powstania Warszawskiego.

Syreny zostaną uruchomione na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły. Dźwięk syren w rocznicę „W” ma wymiar symbolu, który trwale wpisał się w obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniu 4 sierpnia br. około godziny 11.15 nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie miejscowości Borowa w związku z obchodami 75 rocznicy bombardowania Borowej.