Biuletyn InformacyjnyUkazał się nowy Biuletyn Informacyjny. W nim znajdziemy między innymi:

- informacje o inwestycjach drogowych,
- informacje o inwestycjach remontowo-budowlanych,
- realizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- stawki podatkowe na 2020 rok,
- nowe zasady gospodarki odpadami,
- jubileusz Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej,
- relacje z ważniejszych wydarzeń.

Od pewnego czasu zaistniało wiele czynników, niezależnych od Gminy, które spowodowały, że obecne stawki opłat od mieszkańców nie pokryją kosztów, jakie Gmina poniesie w 2020 r. Wynika to głównie ze zmieniających się regulacji ustawowych oraz wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach komunalnych.
Radykalnie wzrosła również opłata marszałkowska za składowanie odpadów oraz koszty ogólnozakładowe i osobowe związane z rosnącą płacą minimalną. Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości dopłaty do systemu gospodarki odpadami komunalnymi z innych źródeł.

Wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Cały system gospodarowania odpadami ma charakter samofinansujący. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów muszą być pokryte wyłącznie z opłat od właścicieli. Gmina nie może dopłacać do systemu, np. przesuwając środki z innych zadań.
Gmina Borowa aktywnie poszukiwała rozwiązań problemu, szukając tańszych instalacji. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że podejmiemy wszelkie starania, które pozwolą na ustabilizowanie rosnących cen za odpady komunalne na najbliższe lata.

Cena brutto za 1 tonę odbioru i zagospodarowania odpadów, jaką Gmina Borowa będzie musiała ponieść w 2020 r. to 1 063,18 zł. Cena ta wynika z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Dla porównania, Mieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu zaproponowało cenę 1 425,60 zł za tonę.

Średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Borowa została obniżona z kwoty 58,46 zł za q do kwoty 52 zł za q. W związku z powyższym kwota podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego została obniżona z kwoty 146,15 zł do kwoty 130 zł.
Średnia cena sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie Gminy Borowa została obniżona do kwoty 170 zł za 1 m3. W związku z powyższym kwota podatku rolnego od 1 ha fizycznego wynosi 37,40 zł.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Borowa, że spalanie odpadów w kotłach, piecach domowych, paleniskach to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i nieodpowiedzialna forma „zagospodarowania odpadów”.

Spalanie odpadów oraz złej jakości paliwa grzewczego są główną przyczyną emisji do powietrza trujących gazów i pyłów, które wpływają negatywnie i chorobotwórczo na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko.

Spalanie odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych jest ustawowo zakazane. Mówi o tym art. 191 ustawy o odpadach „Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny ”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5 000 zł.

W trosce o nasze zdrowie apelujemy do wszystkich Mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

 

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE!
DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!
NIE PALMY ŚMIECI !

29 października br. na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej pod nazwą „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin”. W ćwiczeniu udział wzięły służby ratownicze tj. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojska Obrony Terytorialnej, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Jedno z ćwiczeń przeprowadzono na terenie Gminy Borowa („Lasek Pławski”). W ramach tych ćwiczeń przeprowadzono praktyczny pokaz działania sił ratowniczych podczas poszukiwania umysłowo chorego mieszkańca miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice. Zaginiony mieszkaniec został odnaleziony, zidentyfikowany, zaopatrzony przez Pogotowie Ratunkowe i zbadany przez psychologa. O godzinie 13.00 nastąpiło przegrupowanie ćwiczących na wydzielony teren koło budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej, gdzie WOT, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Policja zorganizowała pokaz sprzętu operacyjnego dla mieszkańców i młodzieży szkolnej.
Głównym założeniem i celem ćwiczenia było rozwinięcie współpracy pomiędzy gminami, starostwem i poszczególnymi służbami w razie zaistnienia zagrożenia lub wspólnej potrzeby działania na większym obszarze. Epizod praktyczny ćwiczenia, został przeprowadzony w terenie z dużym prawdopodobieństwem realnej sytuacji.
Podczas ćwiczeń łączność radiowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi regułami. Ćwiczenie zostało przeprowadzone sprawnie oraz zgodnie z zasadami działań podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych na terenach leśnych.
Zakładane cele szkoleniowe podczas przeprowadzonych ćwiczeń osiągnięto na ocenę bardzo dobrą.
Uczestnicy i obserwatorzy podkreślili realizm przygotowanych scenariuszy oraz staranność, z jaką prowadzone były zadania poszczególnych grup. Zarówno w etapach przygotowawczych jak i w trakcie trwania samego ćwiczenia uczestnicy wykazali duże zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań.