Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że w dniach od 23.09.2019 r. do 07.10.2019 r. będzie przeprowadzanie sieci wodociągowej. W związku z tym mogą nastąpić przerwy w dostawie wody oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy: „Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł”.

Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

W dniu 19 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa zostały przekazane Waldemarowi Dybasiowi -  Doradcy ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa umowy podpisane przez mieszkańców z miejscowości Orłów na przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki zebranym umową gazyfikacja miejscowości Orłów zaczyna nabierać realnych kształtów.
W przekazaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski, Doradca ds. Rozwoju Rynku Sekcja Obsługi Klienta Polska Spółka Gazownictwa – Waldemar Dybaś, radny wsi Orłów – Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów – Władysław Rucki.
Warto wspomnieć, iż warunkiem koniecznym realizacji projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” było zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. W miejscowości Orłów zostało zebranych 49 umów co stanowi 94 % domów zamieszkałych niezgazyfikowanych, taki wynik przedstawia jak duże jest zapotrzebowanie na gazyfikację.
Wójt Gminy Borowa w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie rozbudowy sieci w pozostałych miejscowościach gminy.

 

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady MinistrówMateusza Morawieckiego list podstawowych zadań gminnych i powiatowych na projekty dofinansowywane z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”,  Gminie Borowa została przyznana dotacja na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259R Borowa - Rynek - Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11 i nr 12 w miejscowości Borowa”.
Kwota dofinansowania wynosi 2 332 700 zł. Okres realizacji zadania: październik 2019 r. - lipiec 2020 r.

W ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Borowa otrzymała promesę z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Remont oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze dz. Nr ewid. 963”. Wartość dotacji wynosi 260 000 zł. Promesa została przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, który został podtopiony podczas powodzi w maju br. W ramach remontu zostanie wymieniona część mechanicznego oczyszczania ścieków. Termin realizacji przedsięwzięcie nastąpi do końca 2019 roku.

Promesę od Ewy LeniartWojewody Podkarpackiego w obecności Posła na Sejm RP - Wojciecha Buczaka  odebrał  Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski.