Sytuacja w gminie jest monitorowana na bieżąco przez Wójta Gminy i pracowników UG w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Na dzień 28 maja na terenie gminy nie zanotowano większych zmian. Napływ wód z miejscowości zalanych powiatu mieleckiego, szczególnie ciekiem Brnik, spowodował przyrosty wód w jego ujściu tzn. w Glinach Małych. Występują liczne podtopienia mieszkańców Glin Małych i w dalszym ciągu zagrożenie dla oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.
Powolny spadek poziomu wód na rzece Wiśle, powoduje spowolnienie ujścia wód na rzece Wisłoce. Konsekwencją tego stanu jest minimalny spadek jej dopływu rzeki Stary Breń. Istotnym elementem stanu wód w gminie jest ciek Brnik, a ściślej jego ujście na śluzie wałowej do Starego Brnia  w Glinach Małych. Śluza wałowa w dalszym ciągu zamknięta. Napływ wód powodziowych z wyżej położonych regionów powiatu, wymusza konieczność pompowanie mechanicznego wody.
Serdecznie dziękujemy druhom strażakom za ich postawę i działania na rzecz naszych mieszkańców.

W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie Gminy Borowa zebranie wiejskie w Górkach odbędzie się w innym terminie.

Sołtys wsi Borowa zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne z udziałem Wójta Gminy Borowa oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Borowa, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 19:00 w sali OSP w Borowej.
 
Tematem zebrania będzie:
1. Informacja o planowanych inwestycjach w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Borowa.
2. Przeznaczenie  funduszu sołeckiego na 2019 r.
3. Sprawy różne i wolne wnioski wsi.

Sołtys Wsi Borowa
Urszula Jędrzejowska

W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie Gminy Borowa związanym z dalszym wzrostem stanu wód na głównych rzekach oraz lokalnych ciekach wodnych, apelujemy do mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których gromadzi się nadmiar wody tj. przydrożne rowy, przepusty, studzienki kanalizacyjne i pompownie ścieków.
Wszelkie niepokojące zjawiska prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Borowa osobiście lub telefonicznie.

W dniu 24.05.2019 r. (piątek) o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Borowej w pełnym składzie. Wypracowano wnioski do decyzji wójta odnośnie dalszego postępowania przeciwpowodziowego w gminie Borowa.