Zdalna Szkoła +

Nazwa projektu grantowego:
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Cel główny projektu:
Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Krótki opis projektu oraz planowane efekty:
Projekt będzie polegał na zakupie 20 szt. laptopów do prowadzenia nauki zdalnej.
Sprzęt komputerowy zostanie wypożyczony uczniom oraz nauczycielom na czas wstrzymania zajęć szkolnych by ułatwić im zdalną naukę. Po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć laptopy wrócą do szkoły prowadzonej przez gminę i uzupełnią jej potrzeby, stając się dodatkowymi elementami pracowni komputerowych.
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 8171980498 zawartej w dniu 25.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Borowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Całkowita wartość projektu: 55.350,00 zł brutto
Dofinansowanie: 55.000,00 zł brutto

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: maj 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: listopad 2020 r.
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
liczba zakupionych laptopów – 20 szt.
Wskaźniki rezultatu:
liczba wspartych szkół – 1 szt.