Na terenie sołectwa Surowa, w najbliższej okolicy budynku OSP w dniu 13.02.2021 r. odbędą się ćwiczenia wojskowe 33 Batalionu Lekkiej Piechoty, związane ze sprawdzeniem gotowości bojowej jednostki.

Informujemy, że w trakcie wykonywania swoich zadań przemieszczania się wojsk mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym oraz mogą być używane materiały pirotechniczne, włączając w to ślepą amunicję.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi odśnieżania chodników informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa  -  jeżeli chodnik położony jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości to obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości.


Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
 
Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w Gminie Borowa

§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
ust. 9. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021, Gminny Komisarz Spisowy w Borowej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 16.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Borowej już 15 lat!
W skład tegorocznego sztabu wchodzą nauczyciele i uczniowie oraz absolwentki gimnazjum w Pławie!
Naszych wolontariuszy spotkacie na terenie gminy Borowa oraz w miejscowościach:  Gawłuszowice, Rzędzianowice, Czermin!

Środki, które uzbieramy pozwolą nam wesprzeć akcję WOŚP i pomóc najmłodszym w leczeniu schorzeń laryngologicznych!
Zbieramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy!

Dziękujemy wszystkim za zakup gadżetów WOŚP!
Liczymy w niedzielę na wsparcie! Chcemy ponownie pobić rekord!
Możesz nas wspomóc również online za pomocą eskarbonki: https://eskarbonka.wosp.org.pl/ed3g3k

Wolontariusze sztabu #388 Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.