Zgodnie z zarządzeniem nr 51/2024 Wójta Gminy Borowa z dnia 14 czerwca 2024 r.  został wyznaczony termin wyborów sołtysów i rad sołeckich na dzień 30 czerwca 2024 r.

 

Do pobrania zarządzenie nr 51/2024 Wójta Gminy Borowa z dnia 14 czerwca 2024 r.

 

Z ogromną radością informujemy mieszkańców Gminy Borowa, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu budowy nowoczesnego placu zabaw przy budynku Domu Ludowego w miejscowości Pławo. To ważne przedsięwzięcie, które znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury rekreacyjnej Naszej Gminy, stając się miejscem pełnym radości i bezpiecznej zabawy dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Zadanie polega na stworzeniu nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Pławo, z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Plac zabaw będzie stanowił atrakcyjne miejsce rekreacyjne, promujące aktywny tryb życia, zdrowie i integrację społeczności lokalnej. Plac zabaw zlokalizowany będzie na działce nr ew. 984 przy Domu Ludowym w Pławie. Na terenie tym obecnie nie ma zlokalizowanych żadnych urządzeń zabawowych. Teren wyposażony jest jedynie w małą architekturę, którą stanowi zadaszona scena plenerowa oraz utwardzony plac.
Planowane prace obejmują:
* Przygotowanie terenu: przeprowadzenie niezbędnych prac ziemnych, w tym niwelacja terenu, utwardzenie powierzchni i odpowiednie przygotowanie podłoża.
* Instalacja urządzeń zabawowych: montaż nowoczesnych i bezpiecznych elementów zabawowych, spełniających najnowsze normy bezpieczeństwa i zgodnych z potrzebami różnych grup wiekowych.
* Infrastruktura towarzysząca: budowa ławek, koszy na śmieci oraz oznakowanie i informacja poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, zawierającej zasady korzystania z placu zabaw oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gminy Borowa oraz osób przyjezdnych, którzy będą mogli korzystać z nowopowstałych obiektów i urządzeń, które znajdą się przy Domu Ludowym w Pławie. Wybudowany obiekt będzie placem zabaw ogólnodostępnym, bez żadnych ograniczeń, a korzystanie z jego infrastruktury będzie bezpłatne.
Plac zabaw będzie spełniał cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), poprzez zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i poprawę estetyki miejsca wypoczynku dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Plac zabaw w Pławie stanie się terenem ogólnodostępnym, wspierającym aktywny wypoczynek oraz zdrowy styl życia. Inwestycja pobudzi aktywność mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD), przyczyniając się do rozwoju atrakcyjności terenu oraz poprawy walorów estetycznych otoczenia.
W Pławie nie ma obecnie żadnego placu zabaw umożliwiającego swobodną rekreację dzieci. Realizacja tego placu zabaw jest niezbędna do zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieciom. Zabawa to istotny element w życiu dzieci, pozwalający na poznanie siebie, zdobywanie wiedzy o świecie, rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych, pobudzanie wyobraźni oraz wzmacnianie organizmu poprzez aktywność fizyczną. Plac zabaw będzie również pełnił funkcje integracyjne dla rodziców i opiekunów, sprzyjając wymianie doświadczeń związanych z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.
Całkowita wartość inwestycji to 92 888,27 zł w tym:
* urządzenia zabawowe wraz z kosztami montażu 87 788,27 zł tj. 94,51 %
* dokumentacja projektowa 5 100,00 zł tj. 5,49%.

Otrzymana kwota dofinansowania to 32 133,00 zł co stanowi 34,59 % wartości inwestycji.

 

 Do pobrania elektroniczna wersja biuletynu podsumowującego działalność samorządu kadencji 2018-2023.