Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 28 lutego upłynął termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym prosimy o dokonanie wpłaty w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia.

24.04.2019 r. - Surowa, Łysakówek, Gliny Wielkie, Górki
29.04.2019 r. - Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska
30.04.2019 r. - Gliny Małe, Sadkowa Góra

Odpady  należy wystawić zgodnie z harmonogramem do godziny 7:00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej). Odpady wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane. Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych PGK w Połańcu Sp. z o.o.,  tel. 158650540 wew. 30 lub w Urzędzie Gminy Borowa.

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania i innych paleniskach domowych odpadów typu: płyty wiórowe, panele ścienne i podłogowe, podkłady kolejowe, opakowania z tworzyw sztucznych i inne odpady, które wydzielają trujące substancje.
Prosimy o rozsądek i nie narażanie siebie, swojej rodziny i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych, które powodują ciężkie choroby układu oddechowego, alergię i nowotwory.
Podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery emitowane są pyły, które również opadają na nasze ogrody i pola, odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Ponadto podczas spalania odpadów częściej zapychają się sadzą kominy, co może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewodu kominowego i pożarem.
Mając na uwadze dużą szkodliwość substancji chemicznych wytwarzanych podczas spalania odpadów pamiętajmy, że zdrowia nie da się kupić.


Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne (ustawa o odpadach art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny).

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.

UWAGA!

Zmiana terminu najbliższego wywozu odpadów komunalnych dla miejscowości Łysakówek.

Aktualizacja terminów wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym województwie jak również w całej Polsce. Niestety z informacji docierających z różnych gmin z terenu całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma w tym zakresie konkurencji (w przypadku naszej gminy od kilku lat odbiorem i zagospodarowaniem odpadów  komunalnych zajmowała się firma MPGK Sp. z o.o. w Mielcu jako lider konsorcjum. Taka sytuacja niejednokrotnie  niestety powoduje konieczność akceptowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie może negocjować.
Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który był organizowany przez Gminę Borowa pod koniec 2016 r.  na lata 2017-2018 wynosiła 442,80 zł brutto za tonę odbieranych odpadów. W rozstrzygniętym przetargu na 2019 r. wynosi 869,60 zł za tonę  a to oznacza, iż wzrost ceny jaki nastąpił od 2018 r. wyniósł 96%.
Ponadto wykonawcy tłumaczą tak wysoki wzrost cen także innymi czynnikami jak:
* wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
* wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez rząd;
* zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych;
* znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników firm  na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy.
Podstawą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest jego samofinansowanie. Co to w praktyce oznacza? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości (brak jest możliwości prawnej dofinansowania systemu z budżetu gminy).
Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę  mającą umowę z gminą, trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w naszym przypadku jedyną instalacją do składowania odpadów mieszanych jest Kozodrza a dla odpadów zielonych Paszczyna).
Każdy RIPOK ma wyznaczony limit przyjmowanych odpadów i dokonuje ich przetwarzania w określonej cenie. Od 2017 roku stawki za przetworzenie 1 tony odpadów wzrosły drastycznie. Gmina, zmuszona (przepisami prawa)  do zbilansowania gospodarki odpadami, musi  zastosować wyższe stawki opłat dla mieszkańców.