Informujemy, że tak jak poprzednio, w 2023 roku odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 24 zł miesięcznie za 1 osobę. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów przysługuje ulga 5 zł miesięcznie za 1 osobę, wówczas opłata wyniesie 19 zł za osobę.

Harmonogram na 2023 rok dla poszczególnych miejscowości:

Informujemy, że w 2022 roku odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 24 zł miesięcznie za 1 osobę. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów przysługuje ulga 5 zł miesięcznie za 1 osobę, wówczas opłata wyniesie 19 zł za osobę.

Harmonogram na 2022 rok dla poszczególnych miejscowości:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z trwającym sezonem grzewczym, a także zgłoszeniami firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców naszej Gminy, Urząd Gminy Borowa przypomina zasady bezpieczeństwa dotyczące wyrzucania popiołu z palenisk domowych.
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne należy wrzucać tylko wystudzony popiół. Apelujemy o pozostawianie resztek po procesie spalania w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.
Wrzucanie gorącego popiołu wiąże się z ryzykiem zapalenia się pojemnika i jego uszkodzenia. Nie należy studzić go poprzez zalanie wodą, gdyż przy temperaturach poniżej 0oC mokry popiół przymarznie do pojemnika, co z kolei uniemożliwi jego całkowite opróżnienie, a dodatkowo może spowodować uszkodzenie zarówno pojemnika, jak i śmieciarki.
Zalecamy stosowanie się do powyższych zasad, gdyż w przypadku zniszczenia/spalenia pojemnika to właściciel nieruchomości pokrywa koszty jego odkupienia.

W 2021 roku odpady komunalne będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.
Informujemy, że zakończyła się dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok oraz pakietów startowych z workami na odpady segregowane. Worki, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku, mieszkańcy mogą wystawiać również w roku obecnym.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie otrzymali Państwo pakietów z workami, to istnieje możliwość ich odbioru w Urzędzie Gminy Borowa.

Informujemy, że Urząd Gminy Borowa w najbliższym czasie rozpocznie weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez mieszkańców gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o wszelkie dostępne rejestry i informacje, takie jak np. Ewidencja Ludności, meldunki, rządowe programy pomocy społecznej oraz wywiady środowiskowe.
Wstępna analiza wykazała przypadki zaniżania w deklaracjach ilości osób zamieszkujących. Taki stan rzeczy może mieć w przyszłości wpływ na kolejne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczuwalne dla wszystkich mieszkańców gminy. Apelujemy o uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Oznacza to że w przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiło zwiększenie liczby osób zamieszkujących (np. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy czy studiów wcześniej odpisanych osób itp.), istnieje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w formie deklaracji. Obowiązek ponoszenia opłaty nie jest zależny od tego, ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter miesięczny i jest niepodzielna.
W związku z powyższym np. fakt pracy poza miejscem zamieszkania przez większą część miesiąca nie stanowi podstawy do nieujmowania takiej osoby w deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy w pierwszej kolejności właściciela nieruchomości, zatem w przypadku wynajmu lokalu przez osobę fizyczną lub zamieszkiwanie przez innych użytkowników, na właścicielu spoczywa obowiązek złożenia deklaracji obejmującej wszystkich lokatorów pod danym adresem.