Od pewnego czasu zaistniało wiele czynników, niezależnych od Gminy, które spowodowały, że obecne stawki opłat od mieszkańców nie pokryją kosztów, jakie Gmina poniesie w 2020 r. Wynika to głównie ze zmieniających się regulacji ustawowych oraz wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach komunalnych.
Radykalnie wzrosła również opłata marszałkowska za składowanie odpadów oraz koszty ogólnozakładowe i osobowe związane z rosnącą płacą minimalną. Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości dopłaty do systemu gospodarki odpadami komunalnymi z innych źródeł.

Wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Cały system gospodarowania odpadami ma charakter samofinansujący. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów muszą być pokryte wyłącznie z opłat od właścicieli. Gmina nie może dopłacać do systemu, np. przesuwając środki z innych zadań.
Gmina Borowa aktywnie poszukiwała rozwiązań problemu, szukając tańszych instalacji. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że podejmiemy wszelkie starania, które pozwolą na ustabilizowanie rosnących cen za odpady komunalne na najbliższe lata.

Cena brutto za 1 tonę odbioru i zagospodarowania odpadów, jaką Gmina Borowa będzie musiała ponieść w 2020 r. to 1 063,18 zł. Cena ta wynika z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Dla porównania, Mieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu zaproponowało cenę 1 425,60 zł za tonę.

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy Borowa. Warto pamiętać, że segregowanie odpadów ma istotny wpływ na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poprawna segregacja umożliwia osiągnięcie wymaganych ustawowo poziomów recyklingu oraz wpływa na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania, co przekłada się na ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami. Jako samorząd nie mamy żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku. Problem zagospodarowania odpadami jest ogólnopolski. Samorządy wysuwają swoje postulaty w tym zakresie do Sejmu oraz Senatu. Liczymy, że ten głos o problemie w dyskusji nad ewentualnymi ogólnopolskimi zmianami w prawie powszechnie obowiązującym zostanie wzięty pod uwagę. Póki co, możemy jedynie czuwać, aby osoby zobowiązane do ponoszenia opłat były ujęte w ewidencji oraz na bieżąco prowadzić postępowanie zmierzające do windykacji należności.

Poniższa tabela przedstawia stawki od każdej osoby miesięcznie (obowiązujące w 2020 r.)

Stawka obwiązująca
od 01.01.2020 r.
 
za każdą osobę
zamieszkującą daną nieruchomość

 

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji!
Opłata uzależniona jest od danych zawartych w deklaracji.

 

19 zł

Jeśli odpady są segregowane i właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie kompostował bioodpady.
24 zł Jeśli odpady są segregowane, ale właściciel zadeklaruje, że nie będzie kompostował bioodpadów.
72 zł Jeśli odpady nie są segregowane i kompostowane.