W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbywania kwarantanny przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Borowa informuję, że zgodnie z przepisami decyzję  o odbyciu  kwarantanny zarówno dla osoby  powracającej z zagranicy jak i mieszkającej  w kraju wydaje właściwy inspektor sanitarny, określając sposób i miejsce odbycia tej kwarantanny.
Za nadzór nad prawidłowością odbywanej kwarantanny w każdym przypadku odpowiedzialne są służby policyjne na danym terenie, które mają imienne wykazy osób i adresy miejsc odbywania kwarantanny.
Gmina może otrzymać do wiadomości tylko liczbę osób przebywających w kwarantannie a nie otrzymuje żadnych  wykazów imiennych czy też miejsc odbywania kwarantanny.
Dlatego nadzór przebiegu kwarantanny ze strony urzędu gminy czy też ze strony radnych lub sołtysów jest prawnie niedopuszczalny.
W przypadku wszelkich wątpliwości  i obaw każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia tego faktu do służb policyjnych.