Drukuj

W piątek, dnia 17 kwietnia 2020 roku nastąpił odbiór nowego lekkiego samochody ratowniczego dla jednostki włączonej do KSRG – OSP Wola Pławska.
Dostawa samochodu była możliwa dzięki projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Gmina Borowa w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Pławskiej złożyła wniosek 16 kwietnia 2019 roku. Po pozytywnej weryfikacji wniosku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Instytucja Zarządzającą RPO WP, a Gminą Borowa dnia 16 grudnia 2019 roku.
Zgodnie z harmonogramem projektu nastąpiło wyłonienie Wykonawcy drogą przetargu nieograniczonego. Została zawarta umowa dnia 28 lutego 2020 roku pomiędzy Gminą Borowa a PW BIBMOT BIK Sp. J. z siedzibą w Mielcu.
Wartość Projektu wynosi: 213 230 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 206 680 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu (RPO WP) wynosi: 165 344 zł.
Wkład własny Gminy Borowa wynosi: 47 886 zł.

 OSP Wola Pławska