Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Borowa funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.

W punkcie mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu „Czyste Powietrze” jak również skorzystać z pomocy pracownika Urzędu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. Pracownik będzie także pomagał wnioskodawcy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz skompletowaniu wszystkich wymaganych załączników.

 
Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Borowa, pokój nr 19 i jest czynny we wtorki i czwartki od 10:30 do 15:30.

Ponadto wszelkich informacji na temat programu można telefonicznie pod nr 175815719

Krótko o programie

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Maksymalna wysokość pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Dotacja może wynosić  do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. O wysokości przyznanej dotacji decyduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Więcej na stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Czyste Powietrze