Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Gmina Połaniec rozpoczęła proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030,  włączając w konsultacje społeczne m.in. sąsiednie gminy i ich związki.

Zgodnie z 35-dniowym okresem wnoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez zgłoszenie ewentualnych uwag co do opracowanego dokumentu. Prosimy również o udostępnienie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Państwa Gminy.

W przypadku braku opinii w momencie zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 2 maja 2022r. uznaje się, że nie wnoszą Państwo uwag.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Połaniec na lata 2021-2030 wraz formularzem uwag dostępny jest pod linkiem: http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/aktualnosci/ 54130,informacja.html

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Jacek Benedykt Nowak

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

W związku ze zwiększoną ilością zadań zleconych Gminie, w szczególności związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy, w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Borowej z dniem 24 marca 2022 r. zmieniają się zasady obsługi interesantów:

  • uchodźców z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 175815516 (wew. 22).
  • pozostałym osobom również zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny (pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kolejek).

 

Інформація для громадян України

Для присвоєння номера PESEL та довіреного профілю, необхідна реєстрація по телефону за номером 175815516 (доб. 22)

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje stanowisko Pana Stanisława Szwed Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (pismo zn. DPS-II.4111.7.13.2022.EC) dotyczące usystematyzowania i usprawnienia ścieżki organizowania pomocy i wsparcia osobom opuszczającym terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi.

W pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, co umożliwi zapewnienie tym osobom miejsca pobytu zorganizowanego przez Wojewodę.

W przypadku wątpliwości, co do form, zakresu i możliwości udzielenia ww. wsparcia osobom z Ukrainy, przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinny kontaktować się ze służbami wojewody tel. 178671323.

 

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina, że na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałby możliwość udzielenia wsparcia finansowego (rekompensaty) ze środków rządowych (czy też samorządowych) dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.