W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie Gminy Borowa związanym z dalszym wzrostem stanu wód na głównych rzekach oraz lokalnych ciekach wodnych, apelujemy do mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których gromadzi się nadmiar wody tj. przydrożne rowy, przepusty, studzienki kanalizacyjne i pompownie ścieków.
Wszelkie niepokojące zjawiska prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Borowa osobiście lub telefonicznie.

W dniu 24.05.2019 r. (piątek) o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Borowej w pełnym składzie. Wypracowano wnioski do decyzji wójta odnośnie dalszego postępowania przeciwpowodziowego w gminie Borowa.

Wszystkich mieszkańców gminy Borowa, poszkodowanych w wyniku podtopień, prosimy o zgłaszanie strat bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borowa lub telefonicznie pod wskazane poniżej numery telefonów.

Informujemy, że gminna komisja ds. szacowania szkód będzie brała pod uwagę udokumentowane w formie zdjęć dowody szkód w nieruchomościach mieszkalnych powstałych w wyniku podtopień. Prace w terenie wspominana komisja rozpocznie niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, uwzględniając przy tym poziom skali zjawiska strat występujących w gminie Borowa.

Numery telefonów pracowników samorządu przyjmujących zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku wystąpienia podtopień w budynkach prywatnych:

  • Urząd Gminy Borowa  – 175815521
  • Gminne Zarządzanie Kryzysowe – 695400794
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 175815355
  • Numer alarmowy - 112

W związku z zaistniałą sytuacją w Gminie Borowa został wprowadzony całodobowy dyżur pogotowia przeciwpowodziowego pod numerami tel. 17 581 55 21, 17 581 55 82.

 

Ćwiczenia obronne nt.: „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
Ćwiczenia rozpoczęły się w dniu 16 maja r. o godz. 7.30 uruchomieniem Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Borowa. O godz. 9.21 z WKU w Mielcu otrzymano zakodowany sygnał do rozwinięcia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. Natomiast minutę później (aplikacyjnie) ilość dokumentów powołania, które należy przekazać żołnierzom rezerwy.
Następnie Kierownik Ćwiczenia – Wójt Gminy Borowa, przedstawił krótką informację z realizacji zadań etapu przygotowawczego i ogólną sytuację polityczno-militarną, sytuację w województwie podkarpackim oraz sytuację na terenie gminy Borowa. Zwołane zostało posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W związku z trudną sytuacją powodziową w powiecie i gminie, Wójt po konsultacji ze Starostą Powiatu Mieleckiego, przedstawieniu wniosków od członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydał decyzję a w ślad za nią zarządzenie w sprawie kierowania reagowaniem na znacznym obszarze Gminy Borowa – wprowadzenia alarmu powodziowego.