Rozwój form współpracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej, poprzez doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym technik pływania, a także zapoznanie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielenia pomocy w sytuacjach niebezpiecznych i nagłych – to główne założenie porozumienia.
12 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu przy udziale Miasta i Gminy Połaniec a Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Gminnego w Borowej przy udziale Urzędu Gminy Borowa. Od 12 lutego 2019 r. do 12 lutego 2020 r. strażacy OSP z terenu Gminy Borowa mogą korzystać w każdą sobotę w godzinach 11:00 – 13:00 z Pływalni „Delfin”.
Jak powiedziała Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu Karolina Koper-Adamczak ww. inicjatywa to okazja do poznania i integracji środowiska strażackiego.
Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski wskazał na dobre strony i korzyści płynące z zawartej współpracy i złożył gratulacje dla pomysłodawców, natomiast Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim za przystąpienie do tego przedsięwzięcia.

Ferie z GOK-iem

W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie „Domu Seniora Nazaret” w Sadkowej Górze, w którym udział wzięli: Stanisław Mieszkowski - Wójt Gminy Borowa, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy, Józef Kazimierski – sołtys wsi Sadkowa Góra, w imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego – Radny Powiatowy Bogusław Peret, Tomasz Czop – Dyrektor WUP Rzeszów, Paweł Drozd – Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów, Małgorzata Komońska - Wydział Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów, Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Prezes PFRR – Marek Kosiński, Dyrektor PFRR – Anna Pawlos, koordynator projektu – Agnieszka Kusek, Prezes Fundacji im. Józefa Becka – Michał Krempa, Ksiądz Stanisław Polek – Proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Borowej, były koordynator Elżbieta Kasprzak – Stypa, Piotr Drożdżowski - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Michał Opałacz - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Renata Raimbaev - Kierownik GOPS Borowa, Elżbieta Waręda - Inspektor Urzędu Gminy Borowa.
Projekt „Dom Seniora Nazaret” realizowany jest przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawy funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Borowa, Czermin i Wadowice Górne.
Dom Seniora Nazaret przeznaczony jest dla 25 osób.

Kwalifikacja wojskowa w 2019 r.

Kwalifikacja wojskowa trwać będzie na terytorium państwa od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się w terminie wyznaczonym na wezwaniu, czyli 21 lub 22 marca 2019 r. do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Mielcu z siedzibą w budynku Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 13 a.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie WKU w Mielcu.

W dniach 24-25 stycznia w Jasionce koło Rzeszowa w G2A  Arena odbyło się  XII Forum Europa-Ukraina oraz III Targi Wschodnie.
Forum to organizowane jest od 2007 roku a jego inicjatorem oraz organizatorem jest Instytut Targów Wschodnich. Głównym tematem dwunastego Forum była kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019. Targi natomiast były organizowane po raz trzeci, jednakże z roku na rok  cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, zarówno jeżeli chodzi o wystawców jak i odwiedzających.

P. Hydzik, S. Mazurek, S.Mieszkowski

W  otwarciu targów udział wzięli: Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich – Jerzy BochyńskiOleh Dubisz – Wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Łącznie na targach pojawiło się ok. 160  wystawców, którzy reprezentowali m. in. gminy, regionalne produkty oraz nowinki rynkowe. W wydarzeniu wziął udział również Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa oraz zaprzyjaźniona z nami Gmina Połaniec. Na forum zostały poruszone m.in. takie tematy: jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny, wyzwania rynku energii elektrycznej w regionie, szkolnictwo wyższe, a oczekiwania przyszłości, starzejące się społeczeństwo – wyzwania społeczno-medyczne, troska o środowisko naturalne jako motywacja współpracy międzynarodowej. Warto zaznaczyć, iż to wydarzenie było okazją do przeprowadzenia ważnych rozmów pomiędzy Wiceministrem Środowiska Sławomirem Mazurkiem, Wiceburmistrzem Sanoka Pawłem HydzikiemWójtem Gminy Borowa Stanisławem Mieszkowskim na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminach w celu zwiększenia konkurencyjności firm realizujących zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Reasumując Forum i Targi można rzec, że były to dni pełne niezliczonych rozmów biznesowych, ciekawych paneli dyskusyjnych, które z pewnością dadzą w przyszłości wymierne rezultaty.