https://czystepowietrze.gov.pl/1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

Od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

 1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.: węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%, biomasy o wilgotności powyżej 20%.
 2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.
 3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.
 4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Film informacyjny dostępny na stronie rzeszow.tvp.pl.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 • wydzielają ciepło lub,
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.
Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Terminy wymiany kotłów:

 • do 31 grudnia 2021 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  
 • do 31 grudnia 2023 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • do 31 grudnia 2025 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.


Wszyscy mieszkańcy, którzy planują wymianę kotła oraz inne inwestycje związane z termomodernizacja budynku mogą skorzystać z refundacji przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu "Czyste powietrze". Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH", realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 29.06.2021 r. do 16.07.2021 r.
Istnieje możliwość skrócenia naboru w przypadku wpłynięcia 60 formularzy rekrutacyjnych.

Ogłoszenie o naborze.

W dniu 25.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbyła się Gminna Gala „Najlepsi z Najlepszych”. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za rok szkolny 2020/2021 dla najlepszych uczniów i absolwentów oraz za osiągnięcia plastyczne.

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2020/2021:
1. Zofia Lubaszewska – Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borowej,
2. Oliwia Smoleń – Społeczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Glinach Małych,
3. Mateusz Borowiec - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach,
4. Radosław Pawlik - OREW w Woli Pławskiej.

Najlepsi absolwenci w roku szkolnym 2020/2021:
1. Michał Rucki - Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borowej,
2. Filip Zieliński - Społeczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Glinach Małych,
3. Wiktor Pezda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach.

Szczególne osiągnięcia w dziedzinie plastyki w roku artystycznym 2020/2021:
1. Maja Pazdro,
2. Magdalena Pazdro,
3. Gabriela Strugała.

Podczas gali mieliśmy również możliwość świętować 10-lecie Zespołu Tańca Nowoczesnego (in)FAMOUS. W skład zespołu wchodzą:
1. Maja Serafin,
2. Wiktoria Miłoś,
3. Aleksandra Jasionek,
4. Zofia Ćwięka,
5. Alicja Borowiec.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach.