Nauka gry na instrumentach

Urząd Gminy Borowa przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.
W celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów każdy właściciel nieruchomości w Gminie Borowa otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Borowa: www.bip.borowa.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.
W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu nieprawidłowego segregowania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

Co roku wiele bocianów narażone jest na niebezpieczeństwo, które niejednokrotnie bez pomocy człowieka nie są w stanie sobie pomoc, dlatego pomagajmy. Przykładem takiego pozytywnego zachowania względem zranionego bociana jest Pan Grzegorz Błażejowski z miejscowości Górki, który w dniu 14 sierpnia 2018 r. zgłosił do Urzędu Gminy Borowa informację na temat zranionego bociana. Nastąpiła szybka interwencja i jeszcze w tym samym dniu bocian został przewieziony do Lecznicy dla Zwierząt „ADA” w Przemyślu.

Wójt Gminy Borowa zaprasza mieszkańców Gminy Borowa do do udziału w projekcie "Dom Seniora Nazaret" realizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego z siedziba w Mielcu przy ul. Krakowskiej 1 w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka.

Projekt będzie realizowany dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Borowa, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i samotnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Projekt umożliwia między innymi:

 1. Opiekę w dziennym domu pomocy społecznej dla 25 osób poprzez zapewnienie całodziennych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobudzenie aktywności fizycznej (ruchowe) w tym udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, udział w warsztatach m.in. plastycznych, muzycznych. teatralnych, komputerowych).
  Opieka w dziennym domu pomocy prowadzona będzie wraz z wyżywieniem przez 5 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00.

 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 2 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu dla 25 osób polegająca na:
  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza,
  • zapewnieniu kontaktu z otoczeniem,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 1 godzinę, 7 dni w tygodniu dla 20 osób polegające na:
  • pielęgnacji w procesie leczenia w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupach lub zamawianie leków w aptece, pilnowania i przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • rehabilitacji fizycznej tj. możliwość skorzystania z usług rehabilitanta oraz fizjoterapeuty w zależności od potrzeb podopiecznych,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

Projekt realizowanych będzie do 30.06.2020 roku. Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel.:

 • Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego – 574 470 090
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 17 581 53 55

Termin zgłoszeń do udziału w projekcie upływa z dniem 31 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa

Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane korzystaniem w przyszłości z gazu ziemnego proszone są o wypełnienie stosownych ankiet, które znajdują się u sołtysów wsi oraz wzór której zamieszczamy. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do sołtysów lub do Urzędu Gminy Borowa do dnia 16.07.2018 r.

Wójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski