Międzynarodowy Dzień StrażakaDziś Międzynarodowy Dzień Strażaka – jednego z najbardziej bohaterskich zawodów. W tym dniu wszystkim Druhnom i Druhom z jednostek OSP z Gminy Borowa składamy najlepsze życzenia!
Dziękujemy za codzienne, rzetelne realizowanie zadań, za poświęcenie dla ochrony życia i mienia ludzkiego, niesienie bezinteresownej pomocy oraz gotowości do podjęcia akcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy za trud,  zaangażowanie i za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba.
Życzymy Wam niesłabnącej satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech święty Florian będzie dla Was źródłem siły i wytrwałości, niech czuwa nad bezpieczeństwem Waszym i Waszych rodzin.

W piątek, dnia 17 kwietnia 2020 roku nastąpił odbiór nowego lekkiego samochody ratowniczego dla jednostki włączonej do KSRG – OSP Wola Pławska.
Dostawa samochodu była możliwa dzięki projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Gmina Borowa w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Pławskiej złożyła wniosek 16 kwietnia 2019 roku. Po pozytywnej weryfikacji wniosku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Instytucja Zarządzającą RPO WP, a Gminą Borowa dnia 16 grudnia 2019 roku.
Zgodnie z harmonogramem projektu nastąpiło wyłonienie Wykonawcy drogą przetargu nieograniczonego. Została zawarta umowa dnia 28 lutego 2020 roku pomiędzy Gminą Borowa a PW BIBMOT BIK Sp. J. z siedzibą w Mielcu.
Wartość Projektu wynosi: 213 230 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 206 680 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu (RPO WP) wynosi: 165 344 zł.
Wkład własny Gminy Borowa wynosi: 47 886 zł.

 OSP Wola Pławska

Nakaz zakrywania ust i nosaOd dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania został nałożony obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w szczególności:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Od przyszłego czwartku 16.04.2020 r. będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zachęcamy do noszenia maseczek ochronnych już teraz!!!

#ZałóżMaskę #NośMaskę #Masks4All #ZostańWDomu #StayAtHome

Stop! Pożarom traw!

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje rów­nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

Po dziesięciu intensywnych dniach trwania akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Borowa, z przyjemnością informuję, że zakładany cel został osiągnięty. Wspaniałe Panie (Panowie w mniejszości również pomagali)  z naszej Gminy w liczbie ponad 40 osób bezinteresownie uszyły ponad 6 200 szt. maseczek.
Tutaj należą się szczególne słowa podziękowania naszym mieszkańcom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i zaangażowali się w produkcję maseczek ochronnych. Pracownicy urzędu gminy zapewnili logistykę i dostawy komponentów potrzebnych do uszycia maseczek za co też należą im się słowa podziękowania bo naprawdę należało je bardziej zdobyć niż kupić.

Maseczka bawełniano-flizelinowa służy do zminimalizowania zakażeń i jest naturalnym hamulcem rozprzestrzeniania się infekcji, podczas szerzącej się pandemii koronawirusa. Używając maseczki przede wszystkim chronimy osoby wokół nas, a także zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. W początkowym okresie pandemii nie przywiązywano szczególnej roli dla maseczki ochronnej. Z czasem okazało się, że badania jednoznacznie potwierdzają jak wiele przypadków zakażeń koronawirusem pochodzi od osób, które nie mają żadnych objawów zakażenia a są potencjalnymi osobami mogącymi zakażać osoby zdrowe. Kwestia obowiązkowego noszenia maseczek w Polsce w miejscach publicznych w obecnej rzeczywistości wydaje się być kwestią czasu (obowiązek taki został wprowadzony np. w sąsiednich krajach jak Czechy i Słowacja).

Tak wielki odzew ze strony naszych mieszkańców głównie Pań szyjących - ale nie tylko co chciałem szczególnie podkreślić - buduje wielką solidarność między mieszkańcami. I tak jak zawsze podczas każdych tragicznych wydarzeń w naszej gminie takich jak np. zagrożeń powodziowych zawsze mówimy, że „W trudnych chwilach jesteśmy zawsze wszyscy razem”.

Wójt Gminy Borowa

Stanisław Mieszkowski