Urząd Gminy Borowa informuje, że w chwili obecnej trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Przypominamy, że zgodnie z art. 60 ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (w tym GOPS, USC, CUW, GZGK).

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby w sytuacji, gdzie nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: urodzenie dziecka, zamieszkanie nowych osób na nieruchomości, powrót z zagranicy czy studiów), sami składali w tutejszym Urzędzie korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem (zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszący opłatę uzależnioną od liczby domowników, jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wystawia większą liczbę pojemników lub worków niż zadeklarowano, to nie Gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Borowa.

Mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy zwraca się o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.

15 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Gminy Borowa.

W spotkaniu wzięli udział: lek. med. Bogdan Leyko - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medi Centr" s.c. w Mielcu, Monika Jagusiak - Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej, Stanisław Mieszkowski - Wójt Gminy Borowa, Sławomir Sidur - Wójt Gminy Czermin, Mieczysław Wiącek - Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Robert Myjak - Sekretarz Gminy Borowa, Norbert Stala - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu wraz z członkami Komisji, radni i sołtysi sołectw: Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Surowa, sołtysi wsi Otałęż i Wola Otałęska.

Powodem zwołania spotkania było ograniczenie od 1 stycznia 2022 r. prowadzenia działalności leczniczej przez NZOZ "Medi Centr" w miejscowości Górki w zakresie prowadzenia gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

"Osiągnąłem wiek emerytalny i po prostu nie mam siły pracować po 10-12 godzin dziennie. (...) Znalezienie lekarza do współpracy graniczy z cudem.(...) Podjąłem decyzję, że zostaję w Mielcu (...)." - powiedział B.Leyko.

Jedyną możliwością kontynuowania działalności w zakresie prowadzenia gabinetu lekarza POZ przez NZOZ "Medi Centr" jest znalezienie i zatrudnienie lekarza, co do tej pory mimo sporych wysiłków i starań zakończyło się niepowodzeniem.
W ośrodku zdrowia w Górkach pozostanie jednak gabinet pielęgniarki.

Wszyscy pacjenci, którzy wyrażą dalszą chęć korzystania z usług opieki lekarskiej lek. med. B. Leyko będą mogli to zrobić w przychodni NZOZ "Medi Centr" w Mielcu.
 
Pozostali będą mogli się przepisać i wybrać lekarza w  GSP ZOZ w Borowej - zadeklarowała M. Jagusiak - Kierownik GSP ZOZ w Borowej.

Przypominamy również, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo wyboru lekarza w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja.

11 i 12 grudnia 2021 r. w rzeszowskiej Arenie G2A odbyły się XV jubileuszowe Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości Ekogala.

Ekogala to międzynarodowe targi żywności i produktów wysokiej jakości organizowane są przez Samorząd Województwa Podkarpackiego od 2006 r. Prowadzone w województwie podkarpackim od szeregu lat działania ukierunkowane na rozwój rolnictwa ekologicznego sprawiły, że podkarpackie Targi należą do największych tego typu wydarzeń w Polsce i Europie Wschodniej.
Podczas Ekogalii zapoznać się można z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności ekologicznej, a od kilku lat także z ofertą produktów tradycyjnych wpisanych listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych a także podmiotami zajmującymi się ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Gminę Borowa reprezentowały: Stowarzyszenie Sadkowianki z Sadkowej Góry i Koło Gospodyń Wiejskich z Surowej.

"Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach..." A. Dumas

 

Z nieopisanym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Tarnowskiego - wieloletniego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, naszego Przyjaciela i Partnera.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach oraz słowa otuchy dla rodziny, bliskich i współpracowników z powodu odejścia tak wspaniałego człowieka.

Od 8 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa można składać wnioski o dowody osobiste z tzw. drugą cechą biometryczną.
Przypomnijmy, że od marca 2019 r. wydawane są dowody, które w warstwie elektronicznej zapisaną mają jedną cechę biometryczną – wizerunek twarzy. Dotychczasowe funkcjonalności  dowodu osobistego z warstwą elektroniczną  (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r. pozostają bez zmian. W warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych (tzw. e-dowodów 2.0) zapisywane będą dodatkowo dwa odciski linii papilarnych. Odciski te będą przetwarzane w systemie informatycznym tylko do momentu odbioru dowodu osobistego (ale nie dłużej niż 90 dni od daty wydania dokumentu). Po tym czasie zostaną usunięte z systemu i będą znajdować się tylko w dowodzie. Nowe dowody osobiste będą cechowały się również zmianami w warstwie graficznej - dodany zostanie wzór podpisu posiadacza dokumentu oraz oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej.
Ważne: Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców i złożenie wzoru podpisu ) oraz odbiór dokumentu  (potwierdzenie tożsamości) wymaga osobistej wizyty w urzędzie.
Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą:
* 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców
* 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia
* 10 lat dla pozostałych osób.
Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia – dowód ten nie będzie zawierał odcisków palców i wzoru podpisu.
Nowością, od dnia 8 listopada 2021 roku będzie mobilna stacja urzędnika. To rozwiązanie dla osób, które z poważnych powodów (zdrowotnych lub niepełnosprawności)  nie mogą osobiście zgłosić  się w urzędzie w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Złożenie wniosku będzie możliwe w miejscu zamieszkania.