Gmina Borowa położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego, w widłach rzek Wisły i Wisłoki. Nizina Nadwiślańska obejmuje prawostronny fragment doliny Wisły o szerokości ok. 8 km. Jest to płaska powierzchnia o niewielkich deniwelacjach, porozcinana licznymi starorzeczami Wisły wykorzystywanymi przez cieki stałe i okresowe, lekko nachylona w kierunku północno-wschodnim.

Gmina Borowa jest jedną z dziesięciu gmin powiatu mieleckiego. Powierzchnia gminy wynosi 55,47 km2. Gmina liczy 5 573 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.). W granicach administracyjnych gminy znajduje się 10 sołectw: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa i Wola Pławska. Największą miejscowością jest Borowa, która zajmuje ponad 1/5 powierzchni całej gminy i pełni funkcję ośrodka administracyjno-usługowego, jest siedzibą władz samorządowych. 

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. W Borowej mieści się bank spółdzielczy, komisariat policji, urząd pocztowy, apteka, zakład opieki zdrowotnej z szerokim zakresem świadczonych usług medycznych, szkoła podstawowa, biblioteka i ośrodek kultury, stadion sportowy, na którym znajduje się „Park rehabilitacyjno-wypoczynkowy” (siłownia na wolnym powietrzu), kort tenisowy, boisko do koszykówki, bieżnia. Na terenie gminy funkcjonują jedna  publiczna i  dwie niepubliczne placówki oświatowe. Działalność sportową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu prowadzą  ludowe kluby sportowe oraz  uczniowskie kluby sportowe.

Ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym na terenie gminy odgrywają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w szczególności: jednostki ochotniczych straży pożarnych, organizacje kół gospodyń wiejskich,  organizacje kobiece oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Borowskiej.

Gmina Borowa jest gminą rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 4 405,71 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi  2,9 ha. Gminę Borowa wyróżnia to, że 85% wszystkich gospodarstw rolnych posiada powierzchnię do 5 ha. Głównym kierunkiem produkcji rolnej jest hodowla trzody chlewnej i bydła oraz uprawa zbóż, roślin okopowych i warzyw na nasiona.

Gmina Borowa jest miejscem przyjaznym dla rozwoju przedsiębiorczości i nowych inwestycji. Dzięki profesjonalnej obsłudze administarcyjno-prawnej proces załatwiania formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej przebiega sprawnie. W chwili obecnej zarejestrowanych jest 199 firm i zakładów prowadzących działalność w różnych branżach oraz specjalnościach, wśród nich dominuje: działalność handlowa, usługi budowlane, produkcja metalowa, usługi transportowe, mechanika pojazdowa, działalność usługowa w rolnictwie.

Tradycje rzemieślnicze to wciąż ważny element działalności usługowej. Przykładem świadczenia takich usług jest  kuźnia  w miejscowości Pławo, w której kowal wykonuje drobne prace na rzecz lokalnej społeczności. Swój obecny wygląd kuźnia zawdzięcza przeprowadzonemu remontowi, który uratował ją przed zniszczeniem i pozwolił na dalsze funkcjonowanie. W kuźni można zobaczyć ręcznie wykute motyki, lemiesze, siekiery oraz inne narzędzia rolnicze potrzebne do uprawy ziemi.
Gmina jest miejscem przyjaznym zarówno dla nowych inwestorów jak i nowych mieszkańców, którzy zdecydowani są związać swoje życie zawodowe i prywatne z nadwiślańską gminą.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Na terenie gminy funkcjonuje: oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowa i części Sadkowej Góry. Przez cały obszar gminy przeprowadzona jest sieć wodociągowa oraz sieć telefoniczna.

Gmina Borowa posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg publicznych, która liczy 75,5 km oraz dogodny system komunikacji drogowej. Nowe połączenie drogowo-mostowe relacji Kielce-Rzeszów z przeprawą mostową na rzece Wiśle w rejonie Połańca ma wielkie znaczenie zarówno dla rozwoju gminy Borowa jak i  rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, jest to najkrótsza trasa komunikacji. Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 982 Szczucin-Sadkowa Góra-Jaślany i nr 983 Sadkowa Góra-Mielec. Zapewniają one możliwość powiązań z systemem ponadlokalnym w skali województwa, regionu a także kraju.

Władze samorządowe konsekwentnie realizują zadania w zakresie poprawy infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, poprawy stanu obiektów oświatowych, budynków służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Przedsięwzięciem priorytetowym jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa najważniejszych dróg gminnych i wewnętrznych.