W dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się IV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa za 2023 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa za 2023 rok .
 9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borowa za 2023 r.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 14. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.    
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.