Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Samorządowi  Województwa Podkarpackiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa za 2020 roku oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok i sprawozdania finansowego.
 9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Borowa do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.
 14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 oraz 8 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00  w sali nr 11 Urzędu Gminy  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 2. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Borowa wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Borowa za 2020 rok oraz wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Borowa.
                                                                                    

Przewodniczący Komisji
Władysław Kliś

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Stanowisko Rady Gminy Borowa w sprawie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 6. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 8. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 9. Informacja o funkcjonowaniu systemu zdrowia na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Surowa na lata 2021-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Borowa z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.