Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się II sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2019 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.