Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Borowa w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 11. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2020 roku.
 12. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2020 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 19. Podjecie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Borowa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/49/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 21. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2019-2030.
 22. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 23. Interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.