Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Borowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Borowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa na rok 2020.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borowa.
 11. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2020 rok.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.