Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Borowa.
 9. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz zadań podjętych w ramach funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2020-2030.
 13. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.