Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Borowa w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Borowa na 2021 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.