Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2022 roku  (piątek) o godz. 09.00 w w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze sprzedaży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.