Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ocena przygotowania gminy do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków innych klęsk żywiołowych.
 8. Ocena stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej.
 9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej i zadaniach planowanych do realizacji w 2023 roku
 10. Przedstawienie planowanych inwestycji do realizacji w 2023 roku.
 11. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borowa
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu byłego gimnazjum na gminne przedszkole działka nr ewid. 378 w Pławie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.