W dniu 23 lipca 2024 roku  (wtorek) o godz. 15.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 4. Zakończenie obrad.

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

 

 Przewodniczący Rady Gminy informuje o pełnionych dyżurach w każdy piątek w godzinach 8:00-10:00 w Urzędzie Gminy Borowa, pokój nr 22.

 

W dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się IV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Borowa za 2023 roku, oraz debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa za 2023 rok .
 9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borowa za 2023 r.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borowa za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 14. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.    
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

W dniu 13 czerwca 2024 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 7. Zakończenie obrad.

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

W dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się II sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowa
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borowa do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy Borowa
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowa
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

7 kwietnia 2024 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Borowa IX kadencji.
Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Borowej Łukasz Mazur wręczył zaświadczenia Wójtowi Gminy Borowa oraz wszystkim radnym.
Obrady sesji poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - Stanisław Łach.
Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zaprezentowano kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy i po dyskusji oraz sesji pytań do kandydatów, przeprowadzono głosowanie.
Większością (8 głosów za) na Przewodniczącego Rady Gminy radni wybrali Roberta Wrzoska. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali Barbara Magdziak i Adrian Mazurek.

W drodze głosowania wyłoniono również przewodniczących komisji stałych działających przy Radzie Gminy:

 • Patryk Stachura – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marta Lewicka – Przewodnicząca Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia Komunalnego, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 • Joanna Peret – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
 • Damian Spyra – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Mirosław Zych – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Poniżej prezentujemy pełny skład Rady Gminy Borowa IX kadencji:

 • Piotr Drożdżowski
 • Mirosław Gnida
 • Marta Lewicka
 • Stanisław Łach
 • Barbara Magdziak
 • Adrian Mazurek
 • Michał Opałacz
 • Joanna Peret
 • Waldemar Polit
 • Tadeusz Półgrabi
 • Damian Spyra
 • Patryk Stachura
 • Urszula Stypa
 • Robert Wrzosek
 • Mirosław Zych