Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu zawiadamia, że w dniu 07 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  inauguracyjna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
  2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Borowa wybranych w głosowaniu
  w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowa
  4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borowa
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Borowa wybranego w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXVI Isesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2024
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Borowa na 2024 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2024 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 roku  (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXVI Isesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa na lata 2024 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży“ na lata 2024 – 2028
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Borowa na lata 2023-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Borowa na 2024 rok.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2023 roku  (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXII Isesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Borowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Borowa
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2023-2035
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2024 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Borowa w 2024 rok.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 roku  (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców gminy Borowa na lata 2023-2025”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2023 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz zadań realizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
 7. Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.