Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 oraz 8 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00  w sali nr 11 Urzędu Gminy  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 2. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2020 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Borowa wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Borowa za 2020 rok oraz wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Borowa.
                                                                                    

Przewodniczący Komisji
Władysław Kliś

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Stanowisko Rady Gminy Borowa w sprawie Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 6. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 8. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 9. Informacja o funkcjonowaniu systemu zdrowia na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Surowa na lata 2021-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Borowa z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Surowa do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji "Tradycyjne Podkarpacie" z dnia 11 grudnia 2020 r. w przedmiocie podjęcia uchwał dotyczącej szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
 5. Zakończenie sesji.

 

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej za 2020 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borowa na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Borowa.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.