Stypendia szkolne

Wypłata stypendiów szkolnych za okres od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r. zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Warunkiem wypłaty stypendium jest dostarczenie do Urzędu Gminy - Centrum Usług Wspólnych w Borowej (po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie), dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za okres przyznania stypendium (od 01 stycznia 2020 r.) takich jak: faktury, rachunki, inne dokumenty o równoważnej wartości księgowej – w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r.


Informacje pod nr telefonu: 175815710.