Termin:
24 stycznia 2022 r.
przy budynku starej szkoły (39-305 Borowa 72) realizowane przez MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi.

Program bezpłatnych badań mammograficznych skierowany jest do kobiet:

  • w wieku od 50 do 69 lat
  • wykonujących badania profilaktyczne raz na 24 miesiące
  • które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego, po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania
  • u których nie wykryto wcześniej zmiany podejrzanej

Zapisy:

Badania są przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu jaki i pacjentek (obowiązkowa maseczka).

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego, zostanie rozpatrzony pierwszy ze złożonych.

Terminy składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r., otrzymają świadczenie w dwóch równych ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.
Osoby, które złożą kompletny wniosek w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., otrzymają świadczenie jednorazowo maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Forma i miejsce składania wniosków.
Wnioski można składać:
* elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 31października 2022 r.
* tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowej, Borowa 223, pokój nr 27.

Wysokość dodatku osłonowego:
* 400 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
* 600 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
* 850 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
* 1150 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można ubiegać się o świadczenie podwyższone, którego dopłata wynosi:
* 500 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
* 750 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
* 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
* 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego.

Zasada "złotówka za złotówkę".
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje można uzyskać pod tel. 175815521 wew.27.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wzór wniosku o dodatek osłonowy.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły  ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku.
Uroczystość  wręczenia  medali odbyła się w dniu 20 grudnia 2021 r. Aktu dekoracji medalami w imieniu  Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski, przy okazji składając gratulacje i życzenia Dostojnym Jubilatom.

Najstarsza "stażem" małżeńskim para przeżyła ze sobą 60 lat!

Urząd Gminy Borowa informuje, że w chwili obecnej trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Przypominamy, że zgodnie z art. 60 ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (w tym GOPS, USC, CUW, GZGK).

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby w sytuacji, gdzie nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: urodzenie dziecka, zamieszkanie nowych osób na nieruchomości, powrót z zagranicy czy studiów), sami składali w tutejszym Urzędzie korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem (zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszący opłatę uzależnioną od liczby domowników, jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wystawia większą liczbę pojemników lub worków niż zadeklarowano, to nie Gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Borowa.

Mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy zwraca się o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.