Gmina Borowa zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej infrastruktury w gminie Borowa”. Wartość zadania inwestycyjnego po rozstrzygniętych przetargach wyniosła 1 707 786,99 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1 170 664,00 zł oraz środki budżetu Gminy w wysokości 537 122,99 zł.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało:
* dostawę ciągnika rolniczego do transportu ścieków ze zbiorników bezodpływowych na oczyszczalnię ścieków za kwotę 232 470,00 zł,
* dostawę wozu asenizacyjnego za kwotę 52 767,00 zł,
* dostawę mobilnego urządzenia do przeładunku wytworzonych osadów ściekowych za kwotę 378 840,00 zł,
* zakup i montaż systemów monitorujących ujęć wody za kwotę 16 499,99 zł,
* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sieci kanalizacyjnej za kwotę 39 360,00 zł,
* przebudowę urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sieci kanalizacyjnej w zakresie przebudowy stacji odwadniania i higienizacji osadu, przebudowy zasilania awaryjnego z wymianą agregatu prądotwórczego, przebudowy 78 szaf sterowniczych pompowni ścieków zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej, przebudowy pomieszczeń technicznych oczyszczalni, przebudowy systemu napowietrzania  ścieków za całkowitą kwotę 977 850,00 zł,
* nadzór inwestorski realizacji wyżej wymienionego zadania za kwotę 10 000,00 zł.

Realizacja całego przedsięwzięcia została zakończona w dniu 8 grudnia 2021 r.

 

10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie w trakcie którego podsumowano zakończenie dwóch inwestycji.

W spotkaniu wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Piotr NajdaDyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Piotr KędrekDyrektor Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pracownicy urzędu, radni, przedstawiciele wykonawcy.

Pierwsza inwestycja to Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem infrastruktury współpracującej. Wartość inwestycji to kwota 1 707 786,99 zł, w tym: 1 170 664 zł dofinansowanie z budżetu państwa i 537 122,99 zł środki z budżetu Gminy.

Kolejna to dokończenie renowacji zbiornika małej retencji Sicina. Koszt tej inwestycji to 314 370,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 228 278,00 zł i 86 092,47 zł z budżetu Gminy.

Chodnik w miejscowości Orłów budowany był około 20 lat temu i uległ w znacznym stopniu degradacji.
Remont chodnika realizowany jest ze środków budżetu Gminy Borowa w kwocie 75 000 zł oraz dofinansowania z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 74 707,79 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Łysakówek realizowana jest ze środków Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu w kwocie 193 000 zł.

Zakończył się drugi etap renowacji zbiornika małej retencji „Sicina” w miejscowości Borowa. Zadaniem tego zbiornika jest zbieranie wód opadowych spływających z części wsi Borowa oraz pobliskich terenów rolniczych.Zbiornik „Sicina” został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu, a ponadto jest połączony z rowem melioracyjnym.
Renowacja zbiornika małej retencji „Sicina” etap II została wykonana na działce nr ewid. 2173 i 2190 obręb Borowa na pow. 26 arów. Koszt realizacji 144 373,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 107 000 zł.

 

Już za kilka miesięcy zakończy się budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Szkole Podstawowej w Borowej.
Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca realizacji tej inwestycji. Złożono 7 ofert spośród których najkorzystniejsza była oferta firmy „TRANS-ART” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie. Kwota za jaką ww. firma zrealizuje inwestycję to 999 923,36 zł.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 29.11.2021 r.
W ramach inwestycji powstanie boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 40x20 m oraz boisko dwufunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o wymiarach 15x20 m.
Boiska będą oświetlone, dodatkowo powstanie zaplecze sanitarne z szatniami, przebudowana zostanie droga dojazdowa a teren zostanie wyposażony w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskując dofinansowanie inwestycji w wysokości prawie 586 tys. zł. Kwotą 450 tys. zł projekt wesprze również Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie związane z oddaniem inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg w centrum wsi Borowa. Na spotkanie przybyła Pani Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Fryderyk KapinosPoseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego.

Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski przedstawił informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji. Całkowity koszt wyniósł 1 224 044,34 zł, z czego 534 927 zł pozyskane było z Funduszu Dróg Samorządowych, 597 789 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a reszta kwoty – 91 328,34 zł to wkład własny Gminy Borowa. Długość przebudowanych dróg wyniosła 1 133 m.

Jak podkreślił Wójt, kwota wydatkowana w latach 2019-2021 na przebudowanie dróg wyniosła 4 636 251,89 zł przy wkładzie własnym Gminy – 1 548 980,89 zł. Wkład własny stanowił 33% ogółu tych wydatków.

"Przez blisko 30 lat mieszkańcy centrum Borowej mieli marzenia, aby ich drogi w większości tłuczniowe a nawet gruntowe były asfaltowe. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć że po latach starań życzenia stają się rzeczywistością." - stwierdził wójt.

Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wypowiadając się na temat zrealizowanej inwestycji, zauważyła że inwestycje drogowe to jeden z ważnych elementów poprawy jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa.

Przekazała również informacje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił otwarcie Funduszu Projektów Strategicznych, który będzie przyjmował wnioski, dające możliwość rozwoju każdej Gminy. Nadmieniła również że każda realizowana inwestycja wpływa na rozwój kraju oraz odbudowę gospodarki po kryzysie. Również nowa perspektywa finansowa Środków Unii Europejskiej - 770 miliardów złotych wynegocjowanych na inwestycje, poprawiające jakość życia mieszkańców, jakość środowiska, które będą wpływać na to aby w każdej miejscowości żyło się lepiej.

"Dzięki staraniom Pana Wójta, dzięki wsparciu Pana Posła mieszkańcy gminy Borowa mogą cieszyć się dzisiaj dobrej jakości infrastrukturą drogową. (…) Ja myślę że to jeszcze nie koniec, (…) bo przed nami kolejna lata ważnych inwestycji. " - powiedziała Pani Jarosińska-Jedynak.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos, który również wypowiedział się na temat zrealizowanej inwestycji oraz działań związanych z inwestowaniem w infrastrukturę. Poinformował o kolejnych dostępnych możliwościach na pozyskiwanie dofinansowań.

Na koniec spotkania Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o powiększeniu wydatków w budżecie państwa o kwotę 1 170 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona dla Gminy Borowa na zadanie pn. „Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej infrastruktury w gminie Borowa”.

Podsumowaniem całego spotkania symboliczne przecięcie wstęgi na zrealizowanej inwestycji.