Gmina Borowa zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej infrastruktury w gminie Borowa”. Wartość zadania inwestycyjnego po rozstrzygniętych przetargach wyniosła 1 707 786,99 zł, w tym dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1 170 664,00 zł oraz środki budżetu Gminy w wysokości 537 122,99 zł.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało:
* dostawę ciągnika rolniczego do transportu ścieków ze zbiorników bezodpływowych na oczyszczalnię ścieków za kwotę 232 470,00 zł,
* dostawę wozu asenizacyjnego za kwotę 52 767,00 zł,
* dostawę mobilnego urządzenia do przeładunku wytworzonych osadów ściekowych za kwotę 378 840,00 zł,
* zakup i montaż systemów monitorujących ujęć wody za kwotę 16 499,99 zł,
* wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sieci kanalizacyjnej za kwotę 39 360,00 zł,
* przebudowę urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń sieci kanalizacyjnej w zakresie przebudowy stacji odwadniania i higienizacji osadu, przebudowy zasilania awaryjnego z wymianą agregatu prądotwórczego, przebudowy 78 szaf sterowniczych pompowni ścieków zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej, przebudowy pomieszczeń technicznych oczyszczalni, przebudowy systemu napowietrzania  ścieków za całkowitą kwotę 977 850,00 zł,
* nadzór inwestorski realizacji wyżej wymienionego zadania za kwotę 10 000,00 zł.

Realizacja całego przedsięwzięcia została zakończona w dniu 8 grudnia 2021 r.