UWAGA!

Zmiana terminu najbliższego wywozu odpadów komunalnych dla miejscowości Łysakówek.

Aktualizacja terminów wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym województwie jak również w całej Polsce. Niestety z informacji docierających z różnych gmin z terenu całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma w tym zakresie konkurencji (w przypadku naszej gminy od kilku lat odbiorem i zagospodarowaniem odpadów  komunalnych zajmowała się firma MPGK Sp. z o.o. w Mielcu jako lider konsorcjum. Taka sytuacja niejednokrotnie  niestety powoduje konieczność akceptowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie może negocjować.
Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który był organizowany przez Gminę Borowa pod koniec 2016 r.  na lata 2017-2018 wynosiła 442,80 zł brutto za tonę odbieranych odpadów. W rozstrzygniętym przetargu na 2019 r. wynosi 869,60 zł za tonę  a to oznacza, iż wzrost ceny jaki nastąpił od 2018 r. wyniósł 96%.
Ponadto wykonawcy tłumaczą tak wysoki wzrost cen także innymi czynnikami jak:
* wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
* wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez rząd;
* zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych;
* znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników firm  na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy.
Podstawą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest jego samofinansowanie. Co to w praktyce oznacza? Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobowiązana pokrywać koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości (brak jest możliwości prawnej dofinansowania systemu z budżetu gminy).
Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę  mającą umowę z gminą, trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w naszym przypadku jedyną instalacją do składowania odpadów mieszanych jest Kozodrza a dla odpadów zielonych Paszczyna).
Każdy RIPOK ma wyznaczony limit przyjmowanych odpadów i dokonuje ich przetwarzania w określonej cenie. Od 2017 roku stawki za przetworzenie 1 tony odpadów wzrosły drastycznie. Gmina, zmuszona (przepisami prawa)  do zbilansowania gospodarki odpadami, musi  zastosować wyższe stawki opłat dla mieszkańców.

Urząd Gminy Borowa informuje o planowanym odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych w następujących terminach:

30.01.2019 r.

  1. Gliny Wielkie 
  2. Łysakówek
  3. Surowa
  4. Górki
  5. Gliny Małe
  6. Sadkowa Góra

31.01.2019 r.

  1. Borowa
  2. Wola Pławska
  3. Orłów
  4. Pławo

 

 

Pojemniki i czarne worki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi należy wystawić zgodnie z harmonogramem do godziny 7:00 przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej).

Pojemniki i worki wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane.

Urząd Gminy Borowa informuje, że wszystkie sprawy związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (m. in. składanie nowych deklaracji oraz korekt deklaracji, informacja o zaległościach w opłacie z tego tytułu)  uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Borowa p. 19, II piętro lub po nr tel. 175815719, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z przeprowadzaną na terenie gminy Borowa inwentaryzacją pojemników na zmieszane odpady komunalne należących do firmy MPGK Mielec, Urząd Gminy Borowa zwraca się z prośbą o zgłaszanie pojemników uszkodzonych.
Informację należy przekazać niezwłocznie, osobiście bądź telefonicznie w terminie do 18 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy Borowa informuje, że w związku z trwającą procedurą przetargową (trzeci przetarg) na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa” -  odbiór odpadów komunalnych nastąpi do końca miesiąca.

Po ustaleniu przez Radę Gminy Borowa na sesji w dniu 17.01.2019 r. wysokości stawek opłat od właścicieli nieruchomości - wszyscy mieszkańcy (właściciele) otrzymają harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok oraz informację o wysokości opłaty i terminach wpłat.

Harmonogram będzie również dostępny na stronie internetowej gminy.