W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego, zostanie rozpatrzony pierwszy ze złożonych.

Terminy składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r., otrzymają świadczenie w dwóch równych ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.
Osoby, które złożą kompletny wniosek w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., otrzymają świadczenie jednorazowo maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Forma i miejsce składania wniosków.
Wnioski można składać:
* elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 31października 2022 r.
* tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowej, Borowa 223, pokój nr 27.

Wysokość dodatku osłonowego:
* 400 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
* 600 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
* 850 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
* 1150 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można ubiegać się o świadczenie podwyższone, którego dopłata wynosi:
* 500 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
* 750 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
* 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
* 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego.

Zasada "złotówka za złotówkę".
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje można uzyskać pod tel. 175815521 wew.27.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wzór wniosku o dodatek osłonowy.