Uchwałą Rady Gminy Borowa nr XXIX/179/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. przyjęto Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Surowa na lata 2021-2025 opracowaną przez Członków Grupy Odnowy Wsi Surowa. Pozwoliło to do przystąpienia Gminy Borowa i Sołectwa Surowa do projektu Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W 2023 roku Członkowie Grupy Odnowy Wsi Surowa na spotkaniu w kwietniu zdecydowali, że zgodnie z przyjętą Strategią Sołectwa Surowa do projektu PPOW złożą wniosek o dofinansowanie działania na remont i poprawę funkcjonalności łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej.
4 lipca 2023 r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PPOW przez Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego i Ewę Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a Gminą Borowa reprezentowaną przez Stanisława Mieszkowskiego – Wójta Gminy Borowa oraz Wiesława Kozdębę – Skarbnika Gminy Borowa. Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej inicjatywy. Remont  łazienki pozwoli przystosować pomieszczenie do obecnie przyjętych standardów oraz umożliwi sprawne korzystanie z sanitariatów wszystkim mieszkańcom. W znaczy sposób podniesie się jakość miejsca do wypoczynku i spotkań dla mieszkańców. Działanie to Zdecydowanie poprawi jakość życia społeczności w Surowej.
"Remont i poprawa funkcjonalności łazienek w budynku ochotniczej straży pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa" to przedsięwzięcie dofinansowanie w kwocie blisko 12.000,00 zł jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Wartość całego zadania wyniosła 23.980,01 zł.