Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku  (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się VI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja nt. „Przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM=4000 w miejscowości Sadkowa Góra.
 7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Borowa – informacja OSP i Rewiru Policji.
 8. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej.
 10. Informacja o działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2019 r. na działalność Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy i wzajemnych kontaktów między organizacjami i mieszkańcami Gminy Borowa oraz Gminy Kolačkov.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady        
Mieczysław Wiącek