Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa ma rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/102/2020 rady Gminy Borowa z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyposażenia w składniki majątkowe zakładu budżetowego pod nazwą ”Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Borowa na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2020 rok
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.