Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2022-2033.
 12. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 13. Informacja o stanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Borowa.
 14. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.