Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2014 Rady Gminy Borowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Klemensa Skóry w Borowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie Przedszkola w Pławie oraz nadania statutu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Borowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2019 Rady Gminy Borowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Borowa na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2023-2035
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Borowa na 2023 rok
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2023 rok.
 17. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok.
 18. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.