Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się LXVI Isesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borowa na rok 2024
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Borowa na 2024 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na 2024 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek 

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.