Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Urząd Gminy zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Urzędu Gminy w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r. Urząd Gminy rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Urzędu Gminy lub osobę działającą w jego imieniu:
* w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
* w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
* w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Klient może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Gminy żądania Klienta.
Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd Gminy.
W imieniu Urzędu Gminy Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
Urząd Gminy nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
Właściwym dla Urzędu Gminy organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)