Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice, która jest realizowana w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”.
Zadanie I - część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie II - część 2 zamówienia -  „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie III - część 3 zamówienia – „Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”

Otwarcie ofert odbyło się 23.11.2018 r.
Na zadanie I wpłynęła 1 oferta
Na zadanie II wpłynęło 5 ofert
Na zadanie III wpłynęło 5 ofert

Zadanie I
Dnia 07.12.2018 wezwano wykonawcę firmę FLEXIPOWER GROUP (najkorzystniejsza oferta) do złożenia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca dnia 14.12.2018 złożył dokumenty. Po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów przez komisję przetargową, dnia 28.12.2018 wezwano Wykonawcę do uzupełnienia złożonych dokumentów. W odpowiedzi Wykonawca dnia 04.01.2019 złożył dokumenty.

Zadanie II
Dnia 11.12.2018 wezwano wykonawcę firmę FLEXIPOWER GROUP (najkorzystniejsza oferta) do złożenia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca dnia 19.12.2018 złożył dokumenty.

Zadanie III
Dnia 17.12.2018 Zamawiający wezwał wszystkich oferentów do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty. Po złożeniu wyjaśnień przez każdego z wykonawców zamawiający dokonał obliczenia punktów przyznanych wszystkim ofertom i dnia 28.12.2018 wezwał wykonawcę firmę FLEXIPOWER GROUP (najkorzystniejsza oferta) do złożenia dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca dnia 07.01.2018 złożył dokumenty. Dnia 17.01.2019 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów. Termin złożenia dokumentów upływa dnia 23.01.2019 r.

Wykonawca FLEXIPOWER GROUP w ofercie dokonał zastrzeżenia dokumentów dotyczących doświadczenia i proponowanych urządzeń jako tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku prośbami innych Wykonawców o wgląd do złożonych ofert Zamawiający prowadzi zgodnie z nakazami ustawy pzp dla każdego z Zadań indywidualne badanie zastrzeżonych dokumentów i informacji, wzywając do złożenia wyjaśnień Wykonawcę.

Po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i wyjaśnień opublikowane zostanie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa z wyłonionym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów do podpisania umowy. Planowane terminy  zawarcia umów to luty 2019 r.