Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się III sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Borowa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Borowa na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek